Algemene voorwaarden voor het gebruik | Acteur.be

←Alle artikels

Algemene voorwaarden voor het gebruik

Acteur.be

Versie bijgewerkt op 04.12.2017


1. Voorstelling


1.1 De website www.acteur.be (" Website ") wordt geëxploiteerd door Comédien.be VZW, met hoofdzetel te Théodore Verhaegenstraat 158, B-1060 Brussel, België (" Exploitant ").

Bedrijfsnummer 0675.948.359

E-mail: info@acteur.be

1.2 De Website is gericht op het delen van culturele informatie, met name met betrekking tot de podiumkunsten en audiovisuele kunsten. Hiermee kunnen de Gebruikers die zich hebben aangemeld een presentatiefiche van hun professionele profiel als acteur of als vakman van de podium- en mediale kunsten publiceren.

2. Aanvaarding van deze voorwaarden

2.1 Deze Algemene voorwaarden (" AV ") zijn gericht op alle gebruikers van de Website, ongeacht of ze gewone bezoekers zijn of zich hebben aangemeld om inhoud op de Website te publiceren (" Gebruiker ") .

2.2 De Gebruiker wordt verzocht deze AV aandachtig te lezen alvorens de Website te gebruiken en wordt verzocht deze te bewaren of te printen. Door de Website te gebruiken, gaat de Gebruiker akkoord met de AV, die de volledige overeenkomst vormen tussen de Gebruiker en de Exploitant met betrekking tot het gebruik van de Website.

2.3 Indien één van de bepalingen van de AV ongeldig of niet van toepassing is, zal deze zo snel mogelijk worden vervangen door een bepaling van gelijke werking en zal de andere bepalingen van de AV niet wijzigen.

2.4 De Algemene Voorwaarden kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden herzien of bijgewerkt. Het gebruik van de Website houdt in dat de Gebruiker de nieuwste versie van de AV, die alle voorgaande versies volledig vervangt, accepteert.

Gebruikers die zich hebben geabonneerd zullen per e-mail op de hoogte worden gebracht, op het adres die ze hebben gegeven gedurende hun inschrijving, van elke wijziging van de AV. Gebruikers zullen in dit geval een periode van zeven dagen hebben om hun abonnement te beëindigen, zonder mogelijkheid tot terugbetaling. Na deze periode wordt de Gebruiker onweerlegbaar vermoed de nieuwe versie van de voorwaarden te hebben aanvaard.

3. Aansprakelijkheid van de Exploitant

3.1 De Website en al zijn inhoud, informatie, advertenties, forum en elk ander element worden gepubliceerd "zoals het is" en "zoals beschikbaar". De Exploitant geeft geen enkele garantie, expliciet of impliciet, over de nauwkeurigheid of de geldigheid van de informatie die op de Website wordt gepubliceerd.

De Website kan links bevatten naar andere websites, waarover de Exploitant geen controle heeft en waarvoor hij geen verantwoordelijkheid op zich neemt.

3.2 De Exploitant garandeert de functionaliteit of de permanente beschikbaarheid van de Website niet en wijst ook de verantwoordelijkheid af voor eventuele storingen of virussen die de Website of servers ervan beïnvloeden.

3.3 De Exploitant kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor schade die wordt veroorzaakt door het gebruik of de onmogelijkheid om de Website te gebruiken, rechtstreeks of onrechtstreeks.

3.4 De Exploitant biedt geen garantie aan om het even welke Gebruiker over het verkrijgen van een resultaat als gevolg van het gebruik van de Website. De Exploitant kan met name niet garanderen dat de advertenties die op de Website worden gepubliceerd professionele gelegenheden bieden aan de Gebruikers die deze hebben gepubliceerd.

3.5 De Exploitant wijst alle verantwoordelijkheid af wat betreft de ontmoetingen, virtueel of reëel, als gevolg van het gebruik van de Website. In dit verband wordt de Gebruiker aangeraden om alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen (bijvoorbeeld voor een eerste contact, een openbare plaats te kiezen (café, restaurant, ...) en indien nodig een kennis te waarschuwen), waarvan de Gebruiker uitdrukkelijk bevestigt kennis heeft genomen door zich te abonneren.

Wanneer een abonnement wordt afgesloten door ouders of een wettelijke vertegenwoordiger voor hun minderjarige kind, erkent/erkennen de ouder(s) of de wettelijke vertegenwoordiger uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van de risico's die verbonden zijn aan dergelijke ontmoetingen, en blijft de volledige verantwoordelijkheid voor alle mogelijke gevolgen van de publicatie van de inhoud over hun kind voor hen.

3.6 Tenzij anders bepaald door openbare orde of dwingende bepalingen, voor om het even welke schaden en verliezen die kunnen optreden als gevolg van totale of gedeeltelijke niet-uitvoering of een gebrekkige uitvoering van zijn contractuele of extracontractuele verplichtingen, is de Exploitant alleen verantwoordelijk voor het bedrag van de werkelijke schade en verliezen die door de Gebruiker zijn bewezen en die daarvan het directe gevolg zijn, zonder dat het totale bedrag van de schadevergoeding die door de Exploitant moet worden betaald, wat alle schadeveroorzakende gebeurtenissen betreft, het bedrag van de abonnement overschrijdt voor de huidige abonnementsperiode.

Deze limiet is ook van toepassing op alle gevolgen, inclusief restituties per equivalent, die bindend zouden zijn voor de Exploitant in geval van nietigheid of ontbinding van de overeenkomst die de partijen bindt.

3.7 De Exploitant is niet aansprakelijk voor om het even welke onrechtstreekse schade die de Gebruiker ondergaat, zoals, maar niet beperkt tot, inkomensverlies, omzetverlies, verlies van voordelen, verlies van verwachte besparingen, of om het even welke schade, indirecte of afgeleide kosten en uitgaven.

4. Overmacht

De Exploitant kan niet aansprakelijk worden gesteld ten aanzien van de Gebruiker voor een vertraging of wanprestatie van een van zijn verplichtingen wanneer er sprake is van overmacht. Deze gevallen omvatten, maar zijn niet beperkt tot: natuurrampen, overheidsdaden, oorlog, branden, overstromingen, explosies, stroomuitval, computerproblemen of burgerlijke onrust.

5. Abonnement

5.1 De Gebruiker kan de Website raadplegen zonder zich te abonneren.

5.2 De Gebruiker die een advertentie op de Website wil plaatsen, moet een abonnement nemen dat geldig is voor een periode van één jaar en dat van kracht wordt na ontvangst door de Exploitant van de volledige jaarlijkse bijdrage.

5.3 De voorwaarden voor het nemen van de verschillende abonnementen worden als volgt vastgesteld.

5.3.1 Persoonlijke presentatie fiche:

 • ·  Bijdrage acteurs/circusartiesten/dansers: €45/jaar inclusief BTW

 • ·  Bijdrage voor andere vakmensen van de podium- & audiovisuele sector : €25/jaar inclusief BTW

 • ·  De Gebruiker moet aangeven tot welke categorie van beroep hij behoort (acteur, model, figurant of people). De Exploitant behoudt zich het recht om de beroepscategorie te wijzigen indien hij van mening is dat deze niet overeenkomt met de werkelijkheid. In dit verband verwijst de Exploitant naar zijn FAQ dat de verschillende categorieën van beroepen definieert.

5.3.2. Stage advertenties :

 • ·  Met dit abonnement kan een onbeperkt aantal stage advertenties worden gepubliceerd voor een jaarlijkse bijdrage van €120 inclusief BTW.

 • ·  De Gebruiker kan ook gerichte advertenties publiceren voor een deelname van €35 inclusief BTW per advertentie.

5.3.3. Abonnement advertenties zalen :

 • ·  Met dit abonnement kan een complete advertentie worden gepubliceerd met een beschrijving en foto's van een zaal beschikbaar voor verhuur, voor een jaarlijkse bijdrage van €120 inclusief BTW.

 • ·  De publicatie van een complete advertentie is echter gratis voor de leden van "Demandez le programme".

5.4 Om het even welke bijdragen moeten worden betaald mits een bankoverschrijving op het Fortis-rekening nummer van de Exploitant : BE25 0018 1657 5782

5.5 Het is mogelijk om een abonnement voor minderjarigen af te sluiten. In dit geval wordt het abonnement door beide ouders van het kind genomen, die beide de vereiste gegevens geven en hun toestemming bevestigen voor de publicatie van de inhoud op het profiel dat aan hun kind is toegewezen.

Door een abonnement af te sluiten voor hun kind, erkennen de ouders dat alle mededelingen met betrekking tot de inschrijving van hun kind of de aankondiging die op de Website wordt gepubliceerd, gezamenlijk naar hen zullen worden gestuurd, naar de contactgegevens die zij hebben aangeleverd, en dat zij als enige verantwoordelijk zijn voor de follow-up van deze mededelingen.

5.6 De Gebruiker heeft het recht om zijn abonnement op elk moment te beëindigen door een e-mail te sturen naar info@acteur.be. De Exploitant verwijdert de inhoud van de Gebruiker op de Website zo snel mogelijk en ten laatste binnen 5 werkdagen na het verzoek.

In geval van vervroegde beëindiging, zal geen terugbetaling aan de Gebruiker plaatsvinden.

Het abonnement wordt automatisch beëindigd na het verstrijken van de lopende periode indien de Gebruiker de registratiekosten voor een nieuw jaar niet betaalt voor de einddatum van de lopende periode aan het geldende tarief.

6. Gedragsregels op de Website

6.1 Elke Gebruiker die inhoud op de Website publiceert op welke manier dan ook, is onderworpen aan deze gedragsregels. Door zich te abonneren erkent de Gebruiker dat de inhoud die hij publiceert op de Website onder zijn uitsluitende verantwoordelijkheid valt.

6.2 In het algemeen is de inhoud die op de Website wordt verwacht, culturele inhoud. De Gebruiker moet duidelijke inhoud publiceren die onder dit algemene thema valt.

Om het even welke van de volgende inhoud of gedrag, ongeacht de aard ervan, is uitdrukkelijk verboden op de Website:

 • ·  overtreden, overwegen te of aanzetten tot het overtreden van om het even welke wettelijke verplichting;

 • ·  overtreden of overwegen te overtreden van om het even welke contractuele verplichting die de Gebruiker bindt, inclusief de verplichtingen inzake privacy en deze AV;

 • ·  inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van anderen;

 • ·  om het even welke illegale activiteit verdedigen of eraan bijdragen, met name tegen minderjarigen;

 • ·  het imago, de integriteit of de waardigheid van personen schaden, vanwege een lasterlijk, oneerbiedig, gewelddadig, racistisch, intimiderend, agressief, bedreigend, vernederend of seksistisch karakter;

 • ·  misleiding over de identiteit, kwalificaties of verbintenissen van de Gebruiker;

 • ·  pornografische teksten of afbeeldingen;

 • ·  commerciële voorstellen voor producten of diensten anders dan die waarvoor de Website is bedoeld, in overeenstemming met artikel 1;

 • ·  computercodes, bestanden of programma's bedoeld om het gebruik van om het even welke software, hardware of telecommunicatienetwerken te verstoren, desorganiseren of te voorkomen, inclusief maar niet beperkt tot virussen, bugs of computerwormen;

 • ·  een deel of de hele inhoud van de Website kopiëren, behalve mits toestemming van de Exploitant;

 • ·  links integreren die naar andere sites verwijzen die illegaal zijn of waarvan de inhoud in strijd is met deze AV;

 • ·  persoonlijke gegevens van anderen verzamelen, archiveren of verspreiden.
 •  

6.3 Door de Website te gebruiken, verbindt de Gebruiker zich in om:

 • ·  Geen meerdere accounts aan te maken, behalve met de uitdrukkelijke toestemming van de Exploitant;
 • ·  Geen onnauwkeurige informatie te communiceren wanneer hij zich inschrijft;

 • ·  Iemand anders niet toe te staan zijn abonnement onder zijn naam of voor zijn eigen rekening te gebruiken;

 • ·  Zich niet te abonneren terwijl zijn abonnement door de Exploitant is opgeschort of verboden.
 •  

6.4 De Gebruiker die op de Website een presentatie-fiche publiceert, is verplicht om er een foto bij te voegen. De Exploitant vereist dat deze foto van professionele kwaliteit is, en sluit selfies en vakantiefoto's uit. De Exploitant behoudt zich het recht de publicatie van de presentatie-fiches die niet aan deze vereisten voldoen op te schorten.

6.5 Het niet naleven van dit artikel vormt een ernstige inbreuk op deze AV en kan ertoe leiden dat de Exploitant, zonder voorafgaande kennisgeving, alle of een deel van de volgende maatregelen tegen de Gebruiker neemt:

 • ·  De onmiddellijke, tijdelijke of definitieve verwijdering van alle of een deel van de inhoud geleverd door de Gebruiker of diensten met betrekking tot zijn abonnement, zonder dat de Gebruiker recht heeft op om het even welke terugbetaling van zijn abonnementskosten;

 • ·  Rechtsvervolging, met name om alle kosten terug te vorderen die zijn ontstaan door de inbreuk van de Algemene Voorwaarden (inclusief, maar niet beperkt tot, administratieve kosten en eigen uitgaven);

 • ·  Het melden van deze inbreuken aan de bevoegde autoriteiten indien de Exploitant dit noodzakelijk acht.

6.6 Niettegenstaande het bovenstaande kan de Exploitant niet garanderen dat hij om het even welke inhoud die in strijd is met de hierboven beschreven vereisten, kan beheersen. Hooguit verbindt hij zich ertoe zijn uiterste best te doen om te reageren tegen inbreuken van Algemene Voorwaarden waarvan hij zich bewust is.

7. Veiligheid

De Exploitant stelt alles in het werk om van de Website een veilige dienst te maken.
Toch dient de Gebruiker waakzaam te blijven en de volgende maatregelen te nemen wanneer hij zich abonneert:

 • ·  de Gebruiker wordt aangeraden om een veilige wachtwoord te kiezen (met een combinatie van hoofdletters en kleine letters, cijfers en symbolen);

 • ·  de Gebruiker is verplicht om de vertrouwelijkheid van zijn identificatiegegevens en alle activiteiten die op zijn profiel plaatsvinden te beschermen. In geval van verlies, vergetelheid of misbruik van zijn identificatiegegevens door een derde, moet de Gebruiker de Exploitant hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen.

8. Intellectuele eigendomsrechten

8.1 . Iedere inhoud die door de Gebruiker wordt verschaft, wordt beschermd door de intellectuele rechten van de Gebruiker en blijft zijn eigendom. In geen geval maakt het abonnement een overdracht mogelijk van intellectuele, morele of patrimoniale rechten ongeacht de aard daarvan, van de Gebruiker naar de Exploitant.

De persoonsgegevens die door de Gebruikers worden verzonden, worden gebruikt in overeenstemming met het Privacybeleid.

8.2 . Iedere inhoud die door de Exploitant wordt verschaft, blijft zijn eigendom. Inclusief programmatie-elementen, online applicaties, afbeeldingen of elk ander element. De Exploitant behoudt zich het recht om deze elementen elders te gebruiken. Ieder element dat door een derde wordt verschaft, blijft diens eigendom.

Geen enkel deel van de Website mag worden gereproduceerd, gepubliceerd, gekopieerd, geregistreerd, gepost, verzonden, verspreid of gedistribueerd zonder uitdrukkelijke toestemming van de Exploitant.

8.3 Indien u denkt dat de inhoud op de Website inbreuk maakt op uw rechten, kunt u contact opnemen met de Exploitant door een e-mail te sturen naar info@acteur.be. De Exploitant zal uw aanvraag zo snel mogelijk onderzoeken.

9. Toepasselijk recht en bevoegde gerecht

Deze Algemene Voorwaarden voor het gebruik van de Website zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Elk geschil dat door de partijen in der minne zouden geschikt kunnen worden, is onderworpen aan de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel.